Şirketler Muhasebesi Pdf İndir

Çağdaş işletmecilik anlayşı ekonomik faaliyetlerde işbirliğinin sağlanması yönünde bir geişmeyi gerektirmektedir. Bir işletmenin faaliyetleri için gerekli sermayenini bir kişi tarafından sağlanması halinde, tek kişi işletmelerinden sözedilir. Eğer sermayenin birden fazla kişi tarafından sağlanması sözkonusu olursa “Şirket” kavramı karşımıza çıkmaktadır. Şirket birden fazla kişinin birleşip ortaklık kurmaları şeklinde tanımlanabilir veya bir başka deyişle şirket; bizden fazla kişinin ekonomik amaçlarla bir araya gelerek emek ve mallarını bu ortak amaca ulaşmak için birleştirmeleridir.